Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "SPOŁEM" TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

"SPOŁEM" TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SPOŁEM" TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW


Forma prawna

Spółdzielnia


Data rejestracji

17 grudnia 2002


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000144023


REGON

000430580


NIP

8730007289

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

120 844


Kapitał własny

55 585


Zysk brutto

6957


Dług

0

Zysk operacyjny

6449


Aktywa

65 241


Zysk Netto

5618

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
55 545
59 593
65 241
Pasywa razem
55 545
59 593
65 241

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
103 635
105 839
120 844
Koszty działalności operacyjnej
98 563
100 212
114 465
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5073
5626
6379
Pozostałe przychody operacyjne
97
78
94
Pozostałe koszty operacyjne
11
11
24
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5159
5693
6449
Przychody finansowe
88
5
508
Koszty finansowe
0
0
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
5246
5698
6957
Podatek dochodowy
1033
1127
1339
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4213
4571
5618

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
43 895
47 290
51 107
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
43 895
47 290
51 107
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
47 290
51 107
55 585
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
46 536
50 366
54 445

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4558
1149
2974
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4558
1149
2974
Środki pieniężne na początek okresu
16 278
20 836
21 985
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
20 836
21 985
24 959

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane