Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "EVORA"

"EVORA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"EVORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

3 stycznia 2003


Kapitał zakładowy

390 tys. zł


Data zamknięcia

10 maja 2024


Status firmy

Nieaktywna


KRS

0000144260


REGON

634405275


NIP

7822255586

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

42 607


Kapitał własny

3641


Zysk brutto

757


Dług

143

Zysk operacyjny

764


Aktywa

6073


Zysk Netto

637

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
6428
5528
6073
Pasywa razem
6428
5528
6073

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
30 157
33 299
42 607
Koszty działalności operacyjnej
28 888
32 863
42 121
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
1269
436
486
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
425
894
474
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
40
5
196
Koszty finansowe, w tym:
1
0
0
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
1652
1325
8
Podatek dochodowy
314
118
757
Zysk (strata) netto (H - I)
1339
1207
158

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane