Polskiedane.io / PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli / "GT POLAND"

"GT POLAND"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GT POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 grudnia 2002


Kapitał zakładowy

2,6 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000145118


REGON

070660294


NIP

5481043243

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

127 632


Kapitał własny

69 453


Zysk brutto

9795


Dług

687

Zysk operacyjny

9766


Aktywa

106 333


Zysk Netto

8341

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
92 908
96 243
106 333
Pasywa razem
92 908
96 243
106 333

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
96 023
104 597
127 632
Koszty działalności operacyjnej
92 790
97 306
118 110
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3232
7291
9522
Pozostałe przychody operacyjne
2643
972
1769
Pozostałe koszty operacyjne
1614
1244
1525
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4262
7020
9766
Przychody finansowe
987
0
114
Koszty finansowe
254
412
86
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4995
6608
9795
Podatek dochodowy
944
1525
1534
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
145
-240
-81
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3906
5323
8341

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
64 191
63 483
64 702
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
64 191
63 483
64 702
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
63 483
64 702
69 453
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
64 702
69 453

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2618
-1170
3755
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2618
-1170
3755
Środki pieniężne na początek okresu
8262
10 880
9710
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
10 880
9710
13 465

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Jacek Marcin Bieniak

Od 29 stycznia 2014

Członek Zarządu

Corrado Graglia

Od 25 marca 2019

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Vittorio Junior Audisio

Od 25 marca 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaTecno V Spa -12100.00