Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH / Produkcja wyrobów budowlanych z betonu / "SCHIEDEL"

"SCHIEDEL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SCHIEDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 stycznia 2003


Kapitał zakładowy

18 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000145897


REGON

531017529


NIP

7541018541

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

106 383


Kapitał własny

51 120


Zysk brutto

-201


Dług

0

Zysk operacyjny

1104


Aktywa

78 695


Zysk Netto

721

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
47 177
62 646
78 695
Pasywa razem
47 177
62 646
78 695

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
65 515
97 197
106 383
Koszty działalności operacyjnej
63 378
94 620
106 860
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2137
2577
-477
Pozostałe przychody operacyjne
2542
2397
2203
Pozostałe koszty operacyjne
3327
1180
622
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1352
3794
1104
Przychody finansowe
37
543
33
Koszty finansowe
120
405
1338
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1269
3932
-201
Podatek dochodowy
1241
1240
520
Zysk (strata) netto (I-J-K)
28
2692
721

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
37 420
37 855
40 140
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
37 420
37 855
40 140
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
37 448
40 140
51 120
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
31 608
40 140
51 120

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
63
-442
-295
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
63
-442
-295
Środki pieniężne na początek okresu
475
1204
762
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
537
762
467

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Krystian Marcin Kula

Od 12 marca 2018

Członek Zarządu

Anna Teresa Droździk

Od 30 czerwca 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"schiedel" Beteiligungs Gmbh -0100.00