Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych / "GEO-KAT"

"GEO-KAT"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GEO-KAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 stycznia 2003


Kapitał zakładowy

300 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000145939


REGON

510948744


NIP

7451642750

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

61 021


Kapitał własny

13 101


Zysk brutto

1030


Dług

13 583

Zysk operacyjny

1889


Aktywa

48 460


Zysk Netto

630

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
34 971
33 469
48 460
Pasywa razem
34 971
33 469
48 460

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
84 787
73 888
61 021
Koszty działalności operacyjnej
81 846
71 194
58 674
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2941
2694
2346
Pozostałe przychody operacyjne
413
695
23
Pozostałe koszty operacyjne
79
148
480
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3274
3241
1889
Przychody finansowe
32
46
18
Koszty finansowe
510
259
876
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2796
3028
1030
Podatek dochodowy
581
607
400
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
630
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2215
2421
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
8708
10 923
13 344
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
8708
10 923
13 344
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
10 923
13 344
13 101
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
10 923
13 344
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1049
-461
-506
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1049
-461
-506
Środki pieniężne na początek okresu
497
1546
1085
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1546
1085
579

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Krzysztof Tratkiewicz

Od 28 lutego 2008

Prezes Zarządu

Jacek Bernard Bielecki

Od 21 czerwca 2007

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaElectra M&e Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -0100.00