Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych / "WERNER JANIKOWO"

"WERNER JANIKOWO"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WERNER JANIKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

23 stycznia 2003


Kapitał zakładowy

2,3 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000147619


REGON

211260373


NIP

5992801064

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

42 336


Kapitał własny

15 470


Zysk brutto

-112


Dług

2646

Zysk operacyjny

-89


Aktywa

25 770


Zysk Netto

-112

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
28 657
28 099
25 770
Pasywa razem
28 657
28 099
25 770

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
23 108
31 717
42 336
Koszty działalności operacyjnej
22 338
31 907
43 455
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
770
-189
-1119
Pozostałe przychody operacyjne
1121
1591
1127
Pozostałe koszty operacyjne
187
97
97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1703
1305
-89
Przychody finansowe
8
15
272
Koszty finansowe
635
296
295
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1076
1024
-112
Podatek dochodowy
87
187
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
837
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
990
0
-112

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
13 755
14 745
15 470
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
13 755
14 745
15 470
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
14 745
15 582
15 582
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-94
2067
-1947
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
61
0
Środki pieniężne na początek okresu
155
2128
2128
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
61
0
181

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Tomasz Adam Wiśniewski

Od 23 stycznia 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaTomasz Adam Wiśniewski57950.50
OsobaEwa Grażyna Możejko61949.50