Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych / "AREA COOLING SOLUTIONS"

"AREA COOLING SOLUTIONS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AREA COOLING SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 stycznia 2003


Kapitał zakładowy

1,2 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000148058


REGON

930753662


NIP

8971013179

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

126 158


Kapitał własny

22 090


Zysk brutto

6161


Dług

28 569

Zysk operacyjny

7885


Aktywa

70 362


Zysk Netto

4782

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
38 889
55 363
70 362
Pasywa razem
38 889
55 363
70 362

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
71 679
110 753
126 158
Koszty działalności operacyjnej
66 641
103 460
116 224
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5038
7292
9934
Pozostałe przychody operacyjne
1764
6046
4946
Pozostałe koszty operacyjne
2062
4741
6995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4740
8598
7885
Przychody finansowe
0
2
0
Koszty finansowe
726
538
1724
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4014
8061
6161
Podatek dochodowy
1016
1367
1379
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2998
6695
4782

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
12 624
13 803
17 307
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
12 624
13 803
17 307
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
13 803
17 307
22 090
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
13 803
0
22 090

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
6604
-7815
582
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
6723
-7968
576
Środki pieniężne na początek okresu
2097
8820
851
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
8701
1005
1433

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Josep Ventura Sala

Od 4 września 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaCooling Solutions Sociedad Limitada -11100.00