Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "WIS" W.DZIK, S.DZIK

"WIS" W.DZIK, S.DZIK

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WIS" W.DZIK, S.DZIK SPÓŁKA JAWNA


Forma prawna

Spółka jawna


Data rejestracji

27 stycznia 2003


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000148554


REGON

510246901


NIP

7440009345

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

35 265


Kapitał własny

20 450


Zysk brutto

3215


Dług

0

Zysk operacyjny

3213


Aktywa

21 569


Zysk Netto

3215

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
26 954
24 572
21 569
Pasywa razem
26 954
24 572
21 569

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
29 696
30 997
35 265
Koszty działalności operacyjnej
25 041
27 244
32 234
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
4655
3753
3031
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
772
716
281
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
35
55
100
Przychody finansowe, w tym:
2
0
3
Koszty finansowe, w tym:
1
2
2
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
5392
4411
3215
Zysk (strata) netto (H - I)
5392
4411
3215

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
26 906
25 958
23 611
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
26 906
25 958
23 611
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
25 958
23 611
20 450
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
25 958
23 611
20 450

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1221
-1336
-1703
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1221
-1336
-1703
Środki pieniężne na początek okresu
6889
5668
4331
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5668
4331
2628

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane