Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / "TIMEX"

"TIMEX"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TIMEX" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

4 lutego 2003


Kapitał zakładowy

453 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000149974


REGON

011049911


NIP

5260213681

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

68 819


Kapitał własny

47 621


Zysk brutto

1280


Dług

903

Zysk operacyjny

1223


Aktywa

58 381


Zysk Netto

1164

Bilans (tys. zł):

2019
2021
2022
Aktywa razem
56 493
60 618
58 381
Pasywa razem
56 493
60 618
58 381

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
77 528
99 411
68 819
Koszty działalności operacyjnej
79 332
99 019
67 746
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-1804
391
1073
Pozostałe przychody operacyjne
377
332
381
Pozostałe koszty operacyjne
199
736
232
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-1626
-13
1223
Przychody finansowe
663
1077
939
Koszty finansowe
556
68
882
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-1519
996
1280
Podatek dochodowy
809
-76
117
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-2328
1072
1164

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
50 485
45 385
46 457
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
50 485
45 385
46 457
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
48 157
46 457
47 621
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
48 157
46 457
47 621

Rachunek przepływów:

2019
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-7316
-12 198
5414
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-7316
-12 198
5414
Środki pieniężne na początek okresu
28 270
27 518
15 320
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
20 954
15 320
20 734

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Andrzej Krzysztof Skłodowski

Od 4 lutego 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych