Polskiedane.io / MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT / Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy / "SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT"

"SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 lutego 2003


Kapitał zakładowy

5,1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000150830


REGON

470853046


NIP

7260037570

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

118 772


Kapitał własny

35 830


Zysk brutto

6035


Dług

9075

Zysk operacyjny

6619


Aktywa

69 206


Zysk Netto

4933

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
44 306
55 869
69 206
Pasywa razem
44 306
55 869
69 206

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
76 005
126 898
118 772
Koszty działalności operacyjnej
69 684
118 220
113 326
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
6322
8678
5446
Pozostałe przychody operacyjne
496
847
1478
Pozostałe koszty operacyjne
201
322
304
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6616
9203
6619
Przychody finansowe
300
24
73
Koszty finansowe
131
585
657
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6785
8642
6035
Podatek dochodowy
1269
1627
1102
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5516
7016
4933

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
20 366
25 882
30 898
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
20 366
25 882
30 898
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
25 882
30 898
35 830
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4505
-6361
-5305
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4505
-6361
-5305
Środki pieniężne na początek okresu
8013
12 518
6157
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
12 518
6157
851

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marcin Władysław Dobruchowski

Od 10 czerwca 2014

Członek Zarządu

Michał Paweł Gawin

Od 13 grudnia 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaPekaes Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -6100.00