Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana / "BILANS"

"BILANS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BILANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 lutego 2003


Kapitał zakładowy

500 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000150836


REGON

639616278


NIP

7822118352

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2020

Jednostki: tys. zł

Przychody

53 401


Kapitał własny

5844


Zysk brutto

2107


Dług

3540

Zysk operacyjny

1666


Aktywa

11 326


Zysk Netto

1687

Bilans (tys. zł):

2018
2019
2020
Aktywa razem
9269
9820
11 326
Pasywa razem
9269
9820
11 326

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2019
2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
62 013
62 797
53 401
Koszty działalności operacyjnej
59 400
58 863
51 895
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2613
3933
1506
Pozostałe przychody operacyjne
128
48
165
Pozostałe koszty operacyjne
2
1
6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2739
3981
1666
Przychody finansowe
440
422
451
Koszty finansowe
44
31
10
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3135
4372
2107
Podatek dochodowy
586
809
419
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2549
3563
1687

Zestawienie zmian w kapitale:

2018
2019
2020
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3770
5810
5810
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3770
5810
5810
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
5356
5810
5844
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2807
3443
4344

Rachunek przepływów:

2018
2019
2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1112
913
1953
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1121
927
1997
Środki pieniężne na początek okresu
1989
3110
4037
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3101
4037
5990

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marcin Dudka

Od 25 lutego 2010

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarcin Dudka441460.00
OsobaMagdalena Edyta Dudka421430.00
Firma"itm Polska" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -1410.00