Polskiedane.io / PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ / Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków / "METALIS POLSKA"

"METALIS POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"METALIS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 lutego 2003


Kapitał zakładowy

11 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000151594


REGON

015337357


NIP

1230980391

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

109 062


Kapitał własny

60 635


Zysk brutto

14 219


Dług

0

Zysk operacyjny

13 874


Aktywa

76 906


Zysk Netto

11 244

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
78 115
70 947
76 906
Pasywa razem
78 115
70 947
76 906

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
79 751
101 196
109 062
Koszty działalności operacyjnej
69 772
85 650
95 900
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
9979
15 547
13 161
Pozostałe przychody operacyjne
3405
3125
2588
Pozostałe koszty operacyjne
3008
2382
1876
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
10 377
16 290
13 874
Przychody finansowe
2052
260
347
Koszty finansowe
3
492
1
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
12 426
16 059
14 219
Podatek dochodowy
2388
3078
2976
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
10 037
12 980
11 244

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
55 859
65 896
53 227
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
55 859
65 896
53 227
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
65 896
53 227
60 635
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
38 296
0
55 014

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-17
116
-154
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-21
117
-153
Środki pieniężne na początek okresu
211
195
297
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
195
310
144

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Wojciech Tomasz Ostrowski

Od 5 lipca 2004

Prezes Zarządu

Christophe Andre Dervyn

Od 5 stycznia 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"metalis" Sas -16100.00