Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / "WEBASTO PETEMAR"

"WEBASTO PETEMAR"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WEBASTO PETEMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

25 lutego 2003


Kapitał zakładowy

7,8 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000152304


REGON

012240479


NIP

1180741938

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

102 080


Kapitał własny

28 595


Zysk brutto

7656


Dług

0

Zysk operacyjny

7006


Aktywa

40 788


Zysk Netto

5382

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
34 216
40 602
40 788
Pasywa razem
34 216
40 602
40 788

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
76 974
101 876
102 080
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
-51 574
-68 070
-70 031
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
25 400
33 806
32 050
Koszty sprzedaży
-1556
-1702
-1583
Koszty ogólnego zarządu
-19 847
-21 749
-24 128
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
3997
10 355
6338
Pozostałe przychody operacyjne
654
1024
987
Pozostałe koszty operacyjne
-219
-165
-319
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
4432
11 214
7006
Przychody finansowe
16
30
863
Koszty finansowe
-603
-176
-213
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
3845
11 068
7656
Podatek dochodowy
-1004
-2352
-2273
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
2840
8716
5382

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
28 187
26 053
31 929
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
28 187
26 053
31 929
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
26 053
31 929
28 595
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
23 213
23 213
23 213

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-4831
-300
1021
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-4831
-300
1021
Środki pieniężne na początek okresu
5394
564
264
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
564
264
1285

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Tomasz Wojciech Konieczny

Od 15 lutego 2021

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaWebasto Thermo & Comfort Se -6100.00