Polskiedane.io / NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ / Naprawa i konserwacja maszyn / "LAUBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

"LAUBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"LAUBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 lutego 2003


Kapitał zakładowy

1,6 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000153583


REGON

771483346


NIP

8392756865

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

113 822


Kapitał własny

24 709


Zysk brutto

5847


Dług

12 553

Zysk operacyjny

8063


Aktywa

91 942


Zysk Netto

4761

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
67 889
76 249
91 942
Pasywa razem
67 889
76 249
91 942

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
79 848
101 493
113 822
Koszty działalności operacyjnej
72 706
91 136
105 541
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
7142
10 357
8282
Pozostałe przychody operacyjne
1330
872
1102
Pozostałe koszty operacyjne
1249
4005
1321
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
7223
7224
8063
Przychody finansowe
2
1
0
Koszty finansowe
1922
576
2216
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
5303
6649
5847
Podatek dochodowy
1158
1303
1086
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4145
5346
4761

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
8621
14 602
19 948
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
8621
14 602
19 948
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
14 602
19 948
24 709
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
19 948
24 709

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
67
1700
-794
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
669
1700
794
Środki pieniężne na początek okresu
826
157
1857
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
893
1857
1063

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Wojciech Kilianek

Od 12 kwietnia 2006

Członek Zarządu

Dawid Kowalewicz

Od 16 lutego 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaInter Cars Spółka Akcyjna -14100.00