Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych / "PANEL-METAL"

"PANEL-METAL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PANEL-METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

18 marca 2003


Kapitał zakładowy

459 tys. zł


Data zamknięcia

11 kwietnia 2024


Status firmy

Nieaktywna


KRS

0000155384


REGON

270214275


NIP

6340002828

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

0


Zysk brutto

-1


Dług

0

Zysk operacyjny

-1


Aktywa

0


Zysk Netto

0

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2023
Aktywa razem
2201
2320
0
Pasywa razem
2201
2320
0

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
25
2
0
Koszty działalności operacyjnej
55
89
1
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-30
-87
-1
Pozostałe przychody operacyjne
23
178
0
Pozostałe koszty operacyjne
2
0
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-8
91
-1
Przychody finansowe
4
0
0
Koszty finansowe
0
0
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-4
91
-1
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-4
91
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane