Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH / Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych / "REMARK - KAYSER"

"REMARK - KAYSER"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"REMARK - KAYSER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 marca 2003


Kapitał zakładowy

2 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000155552


REGON

630689063


NIP

7811095831

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

103 591


Kapitał własny

49 249


Zysk brutto

6848


Dług

459

Zysk operacyjny

6623


Aktywa

67 308


Zysk Netto

5561

Bilans (tys. zł):

2021
2022
Aktywa razem
59 288
67 308
Pasywa razem
59 288
67 308

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
93 425
103 591
Koszty działalności operacyjnej
87 934
97 302
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
5491
6289
Pozostałe przychody operacyjne
1643
520
Pozostałe koszty operacyjne
711
186
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
6423
6623
Przychody finansowe
90
390
Koszty finansowe
52
164
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6460
6848
Podatek dochodowy
1084
1288
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5376
5561

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
42 988
48 364
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
42 988
48 364
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
48 364
49 249
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
48 364
49 249

Rachunek przepływów:

2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-3606
-9786
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-3606
-9786
Środki pieniężne na początek okresu
21 424
17 818
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
17 818
8032

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Spółki

Stefan Dobak

Od 27 marca 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaPrzedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Remark - Industrie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -2150.00
FirmaA. Kayser Gmbh & Co.kg -2150.00