Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA / Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna / "PRIGNITZ - MEBLE POMORSKIE"

"PRIGNITZ - MEBLE POMORSKIE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PRIGNITZ - MEBLE POMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

31 marca 2003


Kapitał zakładowy

150 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000155843


REGON

639697555


NIP

7781371159

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

69 404


Kapitał własny

11 566


Zysk brutto

1200


Dług

62

Zysk operacyjny

1243


Aktywa

15 102


Zysk Netto

923

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
15 194
17 251
15 102
Pasywa razem
15 194
17 251
15 102

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
41 746
58 083
69 404
Koszty działalności operacyjnej
38 781
54 644
68 242
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2965
3439
1162
Pozostałe przychody operacyjne
452
407
176
Pozostałe koszty operacyjne
35
386
95
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3382
3460
1243
Przychody finansowe
0
90
0
Koszty finansowe
84
58
43
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3298
3492
1200
Podatek dochodowy
623
684
278
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2676
2808
923

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
10 164
12 839
13 002
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
10 164
12 839
13 002
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
12 839
13 002
11 566
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
12 839
13 002
11 566

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1435
-1366
-1427
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1435
-1366
-1424
Środki pieniężne na początek okresu
1802
3237
1871
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3237
1871
444

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Maciej Szymczak

Od 29 marca 2017

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaJohann Schinke Gmbh & Co. Kg -21100.00