Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających / "BARPIMO POLSKA "

"BARPIMO POLSKA "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BARPIMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 marca 2003


Kapitał zakładowy

3 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000156136


REGON

750094144


NIP

8381542741

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

50 854


Kapitał własny

4139


Zysk brutto

2770


Dług

102

Zysk operacyjny

3094


Aktywa

22 885


Zysk Netto

2175

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
20 901
22 983
22 885
Pasywa razem
20 901
22 983
22 885

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
45 648
56 127
50 854
Koszty działalności operacyjnej
44 111
53 882
47 530
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1537
2245
3324
Pozostałe przychody operacyjne
508
1079
228
Pozostałe koszty operacyjne
404
314
458
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1641
3010
3094
Przychody finansowe
26
0
0
Koszty finansowe
894
23
323
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
773
2987
2770
Podatek dochodowy
204
433
596
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
569
2554
2175

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3451
3193
4396
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3451
3193
4396
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
3193
4396
4139
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
3000
3000
4396

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Francisco Jose Albelda Prado

Od 18 czerwca 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaBarnices Y Pinturas Modernas S.a. -16100.00