Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / "BUS & TRUCK SERVICE "

"BUS & TRUCK SERVICE "

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BUS & TRUCK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 marca 2003


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000156364


REGON

015445822


NIP

1181672079

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

36 301


Kapitał własny

1149


Zysk brutto

1171


Dług

221

Zysk operacyjny

1160


Aktywa

7834


Zysk Netto

1099

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
10 446
9587
7834
Pasywa razem
10 446
9587
7834

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
28 920
31 409
36 301
Koszty działalności operacyjnej
27 144
30 333
35 599
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1776
1075
703
Pozostałe przychody operacyjne
647
1035
545
Pozostałe koszty operacyjne
200
384
88
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2223
1727
1160
Przychody finansowe
1
0
18
Koszty finansowe
49
29
7
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2174
1698
1171
Podatek dochodowy
515
268
72
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1659
1430
1099

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
2171
3830
3601
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
2171
3830
3601
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
3830
3601
1149
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
3830
3601
1149

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4021
-2816
-393
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4021
-2816
-393
Środki pieniężne na początek okresu
142
4164
1347
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4164
1347
954

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Dariusz Marek Kopeć

Od 23 marca 2018

Prezes Zarządu

Jacek Maciej Łapa

Od 6 grudnia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaDariusz Marek Kopeć56424.21
OsobaJacek Maciej Łapa511352.63
OsobaSylwia Wiesława Kopeć50423.16