Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "BEWESHIP POLSKA"

"BEWESHIP POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BEWESHIP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

4 kwietnia 2003


Kapitał zakładowy

80 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000157778


REGON

192893902


NIP

9581432271

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2019

Jednostki: tys. zł

Przychody

49 496


Kapitał własny

7422


Zysk brutto

627


Dług

1483

Zysk operacyjny

724


Aktywa

14 924


Zysk Netto

475

Bilans (tys. zł):

2018
2019
Aktywa razem
16 459
14 924
Pasywa razem
16 459
14 924

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
50 042
49 496
Koszty działalności operacyjnej
48 964
48 550
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1078
946
Pozostałe przychody operacyjne
189
38
Pozostałe koszty operacyjne
156
259
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1111
724
Przychody finansowe
137
15
Koszty finansowe
41
112
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1206
627
Podatek dochodowy
240
152
Zysk (strata) netto (I-J-K)
966
475

Zestawienie zmian w kapitale:

2018
2019
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6664
7430
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
6664
7430
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
7430
7422
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
7430
7422

Rachunek przepływów:

2018
2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
1546
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
27
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-933
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
639
-242
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
639
2724
Środki pieniężne na początek okresu
2085
2483
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2724
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Juha Määttä

Od 13 lutego 2018

Prezes Zarządu

Bengt Hilding Westerholm

Od 4 kwietnia 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJuliusz Lewandowski56620.00
OsobaBengt Hilding Westerholm-625.00
Firma"oy Beweship Ab" -655.00