Polskiedane.io / ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ / Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych / "ASTA GROUP"

"ASTA GROUP"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ASTA GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 maja 2003


Kapitał zakładowy

601 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000161066


REGON

211267470


NIP

5992815623

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

72 706


Kapitał własny

28 628


Zysk brutto

1856


Dług

2171

Zysk operacyjny

1530


Aktywa

51 650


Zysk Netto

1350

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
39 112
44 242
51 650
Pasywa razem
39 112
44 242
51 650

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
45 299
51 785
72 706
Koszty działalności operacyjnej
44 878
51 171
71 245
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
421
613
1460
Pozostałe przychody operacyjne
847
602
490
Pozostałe koszty operacyjne
240
659
420
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1028
556
1530
Przychody finansowe
395
322
690
Koszty finansowe
117
200
365
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1306
678
1856
Podatek dochodowy
194
-179
506
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1112
857
1350

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
23 829
24 941
25 798
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
23 829
24 941
25 798
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
24 941
25 798
28 628
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
24 941
25 798
28 628

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1298
-1328
152
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1298
-1328
152
Środki pieniężne na początek okresu
5873
4575
3247
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4575
3247
3399

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Zbigniew Andrzej Ryczek

Od 14 lipca 2017

Członek Zarządu

Dariusz Czyżewski

Od 14 lipca 2017

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaZbigniew Andrzej Ryczek-1473.11
OsobaHenryk Władysław Małdziński681426.89