Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych / "VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL"

"VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 lipca 2003


Kapitał zakładowy

3,4 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000167637


REGON

015527879


NIP

8371658005

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

52 594


Kapitał własny

6641


Zysk brutto

242


Dług

13 858

Zysk operacyjny

1436


Aktywa

33 795


Zysk Netto

242

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
27 848
31 576
33 795
Pasywa razem
27 848
31 576
33 795

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
42 428
40 361
52 594
Koszty działalności operacyjnej
42 313
40 097
52 358
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
115
265
236
Pozostałe przychody operacyjne
1884
573
1453
Pozostałe koszty operacyjne
898
328
253
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1101
510
1436
Przychody finansowe
232
24
0
Koszty finansowe
689
434
1194
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
643
99
242
Podatek dochodowy
280
-91
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
364
189
242

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
5845
6208
6398
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
5845
6208
6398
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
6208
6398
6641
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
6208
6398
6641

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1572
-1621
3
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1572
-1621
3
Środki pieniężne na początek okresu
68
1639
18
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1639
18
22

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Józef Andrzej Kozłowski

Od 18 lutego 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJózef Andrzej Kozłowski578100.00