Polskiedane.io / PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA / Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych / "YAGI POLAND FACTORY"

"YAGI POLAND FACTORY"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"YAGI POLAND FACTORY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 lipca 2003


Kapitał zakładowy

18 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000167826


REGON

891491723


NIP

8842476894

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

100 475


Kapitał własny

44 657


Zysk brutto

-18 703


Dług

43 784

Zysk operacyjny

-18 105


Aktywa

147 102


Zysk Netto

-19 322

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
175 635
157 216
147 102
Pasywa razem
175 635
157 216
147 102

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
71 689
80 695
100 475
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
69 093
77 549
104 506
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
2596
3145
-4032
Koszty sprzedaży
3988
3927
4699
Koszty ogólnego zarządu
6154
6799
6756
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-7546
-7581
-15 486
Pozostałe przychody operacyjne
1392
328
732
Pozostałe koszty operacyjne
4098
4210
3351
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
-10 252
-11 463
-18 105
Przychody finansowe
429
1011
1159
Koszty finansowe
1633
2009
1757
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-11 456
-12 462
-18 703
Podatek dochodowy
0
438
619
Zysk (strata) netto (L-M-N)
-11 456
-12 899
-19 322

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
72 787
76 878
63 979
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
72 787
76 878
63 979
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
76 878
63 979
44 657
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
76 878
63 979
44 521

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2482
-2016
-3916
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
2418
-2043
-3778
Środki pieniężne na początek okresu
18 303
20 785
18 943
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
20 785
18 769
15 027

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Kazuyoshi Shimizu

Od 13 marca 2024

Wiceprezes Zarządu

Kenichiro Ito

Od 16 marca 2020

Prezes Zarządu

Norihiro Yagi

Od 16 lipca 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaThe Yagi Industries Company Limited - Spółka Akcyjna Prawa Japońskiego -19100.00