Polskiedane.io / PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ / Produkcja pojemników metalowych / "SILGAN METAL PACKAGING SZPROTAWA"

"SILGAN METAL PACKAGING SZPROTAWA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SILGAN METAL PACKAGING SZPROTAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 października 2003


Kapitał zakładowy

19 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000169589


REGON

970547670


NIP

9241132015

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

124 411


Kapitał własny

29 227


Zysk brutto

9823


Dług

3677

Zysk operacyjny

12 122


Aktywa

68 009


Zysk Netto

7826

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
49 876
55 270
68 009
Pasywa razem
49 876
55 270
68 009

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
70 066
79 466
124 411
Koszty działalności operacyjnej
70 093
76 788
112 768
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-28
2678
11 643
Pozostałe przychody operacyjne
286
780
909
Pozostałe koszty operacyjne
345
23
430
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-86
3435
12 122
Przychody finansowe
0
22
0
Koszty finansowe
2088
717
2298
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-2174
2740
9823
Podatek dochodowy
133
-2023
1997
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-2307
4763
7826

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3193
16 637
21 400
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3193
16 637
21 400
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
16 637
21 400
29 227
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
16 637
21 400
29 227

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-2109
3881
-3738
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-2109
3881
-3738
Środki pieniężne na początek okresu
3810
1701
5582
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1701
5582
1844

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Richard Novák

Od 24 listopada 2015

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaSilgan Holdings Austria Gmbh -3100.00