Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI / Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi / "KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ"

"KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

7 sierpnia 2003


Kapitał zakładowy

4 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000169851


REGON

932913319


NIP

8951794707

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

107 896


Kapitał własny

67 162


Zysk brutto

7899


Dług

3899

Zysk operacyjny

4698


Aktywa

92 875


Zysk Netto

6870

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
76 913
82 457
92 875
Pasywa razem
76 913
82 457
92 875

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
107 887
98 628
107 896
Koszty działalności operacyjnej
100 417
97 597
101 621
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
7470
1031
6275
Pozostałe przychody operacyjne
7842
12 900
4971
Pozostałe koszty operacyjne
11 459
9255
6548
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3854
4676
4698
Przychody finansowe
8463
2809
5330
Koszty finansowe
6093
4191
2129
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
6223
3295
7899
Podatek dochodowy
925
2089
1029
Zysk (strata) netto (I-J-K)
5297
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
53 789
59 086
60 292
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
53 789
59 086
60 292
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
59 086
60 292
67 162
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
59 086
60 292
67 162

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-8228
4506
-297
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-7877
5252
384
Środki pieniężne na początek okresu
22 238
14 010
19 614
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
14 010
18 517
19 317

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Adam Wojciech Łącki

Od 10 maja 2005

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kostecki

Od 13 listopada 2008

Wiceprezes Zarządu

Maciej Konrad Ameljan

Od 30 marca 2012

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych