Polskiedane.io / PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO / Produkcja statków i konstrukcji pływających / "CONRAD"

"CONRAD"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CONRAD" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

7 października 2003


Kapitał zakładowy

1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000175434


REGON

192926582


NIP

5832828456

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

63 887


Kapitał własny

1885


Zysk brutto

607


Dług

835

Zysk operacyjny

500


Aktywa

19 526


Zysk Netto

607

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
11 505
15 323
19 526
Pasywa razem
11 505
15 323
19 526

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
25 893
52 986
63 887
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
23 618
50 078
58 968
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
2275
2908
4919
Koszty sprzedaży
2295
421
3289
Koszty ogólnego zarządu
1282
1277
1200
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-1301
1210
431
Pozostałe przychody operacyjne
139
1010
75
Pozostałe koszty operacyjne
6
272
6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
-1169
1949
500
Koszty finansowe
321
88
150
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-1490
30
43
Podatek dochodowy
0
2007
607
Zysk (strata) netto (L-M-N)
-1490
2
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
1186
-471
1533
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1186
-471
1533
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
-471
1533
1885
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
-471
1383
1585

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1153
3838
3344
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1213
3657
3462
Środki pieniężne na początek okresu
92
1245
5083
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1245
5083
8427

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Tomczak

Od 2 października 2020

Prezes Zarządu

Mikołaj Adam Król

Od 9 lutego 2005

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych