Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych / "ALTA-SIEĆ HANDLOWA"

"ALTA-SIEĆ HANDLOWA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ALTA-SIEĆ HANDLOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

1 grudnia 2003


Kapitał zakładowy

60 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000181759


REGON

371164607


NIP

6861559031

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

107 683


Kapitał własny

21 102


Zysk brutto

6010


Dług

0

Zysk operacyjny

5745


Aktywa

28 971


Zysk Netto

4865

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
19 919
21 952
28 971
Pasywa razem
19 919
21 952
28 971

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
89 285
91 848
107 683
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
70 601
72 345
81 948
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
18 684
19 503
25 735
Koszty sprzedaży
14 537
15 518
17 405
Koszty ogólnego zarządu
1364
1728
2905
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
2783
2258
5425
Pozostałe przychody operacyjne
909
850
803
Pozostałe koszty operacyjne
425
436
482
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
3268
2673
5745
Przychody finansowe
72
20
265
Koszty finansowe
0
0
0
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
3340
2693
6010
Podatek dochodowy
639
507
1146
Zysk (strata) netto (L-M-N)
2700
0
0

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
11 294
13 995
16 181
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
11 294
13 995
16 181
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
13 995
16 181
21 102
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
13 995
16 181
21 102

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4860
-17
2895
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4860
-17
2895
Środki pieniężne na początek okresu
2129
6989
6971
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
6989
6971
9866

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Mirosław Borek

Od 5 listopada 2018

Wiceprezes

Alina Zygarowicz

Od 1 grudnia 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMirosław Borek502016.67
OsobaAlina Zygarowicz71118.33
OsobaRadosława Zygarowicz Borek-121.67
OsobaKrzysztof Zygarowicz38121.67
OsobaAnna Emilia Borkowska43121.67