Polskiedane.io / "BONA-AGRA"

"BONA-AGRA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BONA-AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

9 grudnia 2003


Kapitał zakładowy

104 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000182574


REGON

010857106


NIP

1250033828

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

92 105


Kapitał własny

16 487


Zysk brutto

3255


Dług

2755

Zysk operacyjny

3485


Aktywa

37 286


Zysk Netto

2823

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
28 929
31 755
37 286
Pasywa razem
28 929
31 755
37 286

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
46 571
61 682
92 105
Koszty działalności operacyjnej
49 375
63 644
88 833
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-2804
-1961
3272
Pozostałe przychody operacyjne
1942
4854
1573
Pozostałe koszty operacyjne
342
171
1360
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-1204
2722
3485
Przychody finansowe
0
20
0
Koszty finansowe
237
39
230
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-1441
2703
3255
Podatek dochodowy
21
-35
432
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-1461
2738
2823

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
13 388
11 526
14 264
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
13 388
11 526
14 264
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
11 526
14 264
16 487
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
11 526
14 264
16 487

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
3356
-2693
-259
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
-2693
-259
Środki pieniężne na początek okresu
1770
5126
2433
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5126
2433
2175

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Agnieszka Maria Brzezińska

Od 9 grudnia 2003

Wiceprezes Zarządu

Janusz Włodzimierz Gołębiowski

Od 9 grudnia 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAgnieszka Maria Brzezińska632050.00
OsobaJanusz Włodzimierz Gołębiowski-2050.00