Polskiedane.io / "MIROX"

"MIROX"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MIROX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 grudnia 2003


Kapitał zakładowy

500 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000182741


REGON

004818921


NIP

7790021565

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

64 318


Kapitał własny

21 201


Zysk brutto

2452


Dług

0

Zysk operacyjny

2342


Aktywa

37 065


Zysk Netto

2014

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
26 258
31 289
37 065
Pasywa razem
26 258
31 289
37 065

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
46 085
55 642
64 318
Koszty działalności operacyjnej
42 999
52 671
58 304
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3086
2971
6015
Pozostałe przychody operacyjne
884
645
751
Pozostałe koszty operacyjne
2190
1473
4423
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1779
2143
2342
Przychody finansowe
595
161
590
Koszty finansowe
333
211
481
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2042
2093
2452
Podatek dochodowy
372
407
438
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1671
1686
2014

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
15 831
17 501
19 187
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
15 831
17 501
19 187
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
17 501
19 187
21 201
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4436
2654
6540
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
0
0
Środki pieniężne na początek okresu
6416
10 853
13 507
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
10 853
13 507
20 047

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu - Zastępca Dyrektora

Joanna Kruszyńska

Od 4 października 2010

Dyrektor

Marek Piechocki

Od 16 grudnia 2003

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJoanna Kruszyńska481325.00
OsobaMarek Piechocki711375.00