Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "ELJAKO-AL"

"ELJAKO-AL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"ELJAKO-AL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

14 stycznia 2004


Kapitał zakładowy

180 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000186794


REGON

006744664


NIP

5360003463

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

66 148


Kapitał własny

13 138


Zysk brutto

794


Dług

11 021

Zysk operacyjny

540


Aktywa

43 603


Zysk Netto

608

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
40 705
36 621
43 603
Pasywa razem
40 705
36 621
43 603

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
61 211
40 847
66 148
Koszty działalności operacyjnej
61 403
42 903
65 741
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-192
-2056
407
Pozostałe przychody operacyjne
1074
2898
498
Pozostałe koszty operacyjne
43
33
364
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
840
809
540
Przychody finansowe
43
450
1189
Koszty finansowe
173
230
935
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
710
1028
794
Podatek dochodowy
185
-100
186
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
524
1128
608

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
10 849
11 402
12 530
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
10 849
11 402
12 530
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
11 298
12 530
13 138
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
0
0

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-73
1275
-2190
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-73
1275
-2190
Środki pieniężne na początek okresu
3146
3072
4347
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3072
4347
2157

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Jacek Sławomir Kołodziejski

Od 14 stycznia 2004

Wiceprezes Zarządu

Jacek Tadeusz Michalczyk

Od 9 czerwca 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJacek Sławomir Kołodziejski75344.34
OsobaJacek Tadeusz Michalczyk50311.32
OsobaJoanna Klara Kołodziejska69344.34