Polskiedane.io / POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW / Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne / "CHM"

"CHM"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CHM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 stycznia 2004


Kapitał zakładowy

9,1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000187570


REGON

050561656


NIP

9661176019

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2021

Jednostki: tys. zł

Przychody

79 180


Kapitał własny

60 588


Zysk brutto

12 026


Dług

26 931

Zysk operacyjny

12 607


Aktywa

108 511


Zysk Netto

9097

Bilans (tys. zł):

2019
2020
2021
Aktywa razem
84 276
93 910
108 511
Pasywa razem
84 276
93 910
108 511

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
63 568
62 331
79 180
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
34 465
28 612
36 656
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
29 103
33 719
42 524
Koszty sprzedaży
6641
10 920
9021
Koszty ogólnego zarządu
16 653
15 071
19 640
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
5808
7728
13 863
Pozostałe przychody operacyjne
2859
5677
3385
Pozostałe koszty operacyjne
3592
3688
4640
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
5076
9717
12 607
Przychody finansowe
3396
1863
81
Koszty finansowe
3533
550
662
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
4940
11 030
12 026
Podatek dochodowy
1536
2745
3246
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
-37
54
-318
Zysk (strata) netto (L-M-N)
3440
8231
9097

Zestawienie zmian w kapitale:

2019
2020
2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
44 683
47 123
54 154
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
44 683
47 123
54 154
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
47 123
54 154
60 588
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
47 123
54 154
60 588

Rachunek przepływów:

2019
2020
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1694
1905
-4178
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1692
2022
-4290
Środki pieniężne na początek okresu
1025
2720
4740
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2720
4625
562

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Roman Łukasiński

Od 27 września 2023

Członek Zarządu

Ewa Lange

Od 27 września 2023

Członek Zarządu

Andrzej Łuczaj

Od 23 stycznia 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMichał Andrzej Charkiewicz46050.01
OsobaMarcin Paweł Charkiewicz50621.05
OsobaTeresa Charkiewicz75628.94