Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO - KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE / 69.20 / "MONET ECONOMIC"

"MONET ECONOMIC"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MONET ECONOMIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 stycznia 2004


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Nieaktywna


KRS

0000189937


REGON

810823312


NIP

8511027139

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

17


Zysk brutto

-9


Dług

15

Zysk operacyjny

-9


Aktywa

32


Zysk Netto

-9

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
56
42
32
Pasywa razem
56
42
32

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
19
0
0
Koszty działalności operacyjnej
39
15
9
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-20
-15
-9
Pozostałe przychody operacyjne
3
0
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
0
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-17
-15
-9
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
0
0
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-17
-15
-9
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-17
-15
-9

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Brak danych

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaLeokadia Mach-14100.00