Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / "MM - PLUS"

"MM - PLUS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MM - PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

2 lutego 2004


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000191814


REGON

931928550


NIP

8951631804

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

136 749


Kapitał własny

2247


Zysk brutto

372


Dług

0

Zysk operacyjny

370


Aktywa

20 272


Zysk Netto

221

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
19 613
19 581
20 272
Pasywa razem
19 613
19 581
20 272

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
121 352
126 485
136 749
Koszty działalności operacyjnej
126 217
127 877
135 687
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-4866
-1392
1062
Pozostałe przychody operacyjne
10 378
967
942
Pozostałe koszty operacyjne
856
1100
1634
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4657
-1525
370
Przychody finansowe
0
0
2
Koszty finansowe
138
0
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4519
-1526
372
Podatek dochodowy
936
-429
151
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3582
-1096
221

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
-460
3123
2026
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
-460
3123
2026
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
3123
2026
2247
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
3123
0
2247

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
403
-435
657
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
403
-435
657
Środki pieniężne na początek okresu
490
894
459
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
894
459
1115

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Wojciech Kocikowski

Od 18 maja 2020

Członek Zarządu

Magdalena Łącz

Od 25 czerwca 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaNeonet Spółka Akcyjna -17100.00