Polskiedane.io / PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ / Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn / "HOFFMANN"

"HOFFMANN"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"HOFFMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

2 lutego 2004


Kapitał zakładowy

178 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000192217


REGON

410250774


NIP

6981034070

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

58 240


Kapitał własny

18 845


Zysk brutto

312


Dług

0

Zysk operacyjny

267


Aktywa

22 318


Zysk Netto

243

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
27 315
25 986
22 318
Pasywa razem
27 315
25 986
22 318

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
59 505
54 961
58 240
Koszty działalności operacyjnej
56 787
55 609
57 794
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2719
-648
446
Pozostałe przychody operacyjne
1663
31
34
Pozostałe koszty operacyjne
86
31
213
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4296
-648
267
Przychody finansowe
58
9
47
Koszty finansowe
4
103
1
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4350
-742
312
Podatek dochodowy
613
-106
69
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
3737
-636
243

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
16 231
19 968
18 601
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
16 231
19 968
18 601
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
19 968
18 601
18 845
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
19 289
18 601
18 845

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
264
-3878
86
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
264
-3878
86
Środki pieniężne na początek okresu
4748
5012
1133
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5012
1133
1219

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Sebastian Dariusz Fornalik

Od 30 listopada 2005

Prezes Zarządu

Gerhard Hoffmann

Od 2 lutego 2004

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
Firma"hoffmann Gmbh" -2100.00