Polskiedane.io / PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli / "SILA POLAND"

"SILA POLAND"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SILA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 lutego 2004


Kapitał zakładowy

2,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000194024


REGON

150990377


NIP

5731005960

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

129 692


Kapitał własny

25 674


Zysk brutto

-5435


Dług

25 988

Zysk operacyjny

-2525


Aktywa

117 911


Zysk Netto

-5499

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
82 428
97 629
117 911
Pasywa razem
82 428
97 629
117 911

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
97 144
108 687
129 692
Koszty działalności operacyjnej
96 305
107 934
132 480
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
839
754
-2788
Pozostałe przychody operacyjne
2245
2648
888
Pozostałe koszty operacyjne
3792
866
625
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-708
2536
-2525
Przychody finansowe
1270
168
234
Koszty finansowe
2092
1482
3144
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-1530
1222
-5435
Podatek dochodowy
-150
154
64
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-1380
1068
-5499

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
31 991
30 106
31 174
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
31 486
30 106
31 174
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
30 106
31 174
25 674
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
30 106
31 174
25 674

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-11 950
84
1425
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-11 894
19
1443
Środki pieniężne na początek okresu
14 734
2783
2868
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2783
2868
4293

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Cristiano Brero

Od 28 sierpnia 2014

Członek Zarządu

Edoardo Brero

Od 28 sierpnia 2014

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaSila S.p.a. -6100.00