Polskiedane.io / PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH / Produkcja obuwia / "SANITA FOOTWEAR"

"SANITA FOOTWEAR"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"SANITA FOOTWEAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

8 marca 2004


Kapitał zakładowy

5,2 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000197625


REGON

210214106


NIP

5991001226

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

39 442


Kapitał własny

4371


Zysk brutto

-420


Dług

7975

Zysk operacyjny

-85


Aktywa

16 473


Zysk Netto

-235

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
15 662
15 570
16 473
Pasywa razem
15 662
15 570
16 473

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
34 720
41 171
39 442
Koszty działalności operacyjnej
34 544
40 470
39 503
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
176
701
-62
Pozostałe przychody operacyjne
1352
1224
44
Pozostałe koszty operacyjne
557
353
68
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
971
1573
-85
Przychody finansowe
153
0
5
Koszty finansowe
424
321
339
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
700
1253
-420
Podatek dochodowy
84
32
14
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
87
145
-199
Zysk (strata) netto (I-J-K)
529
1076
-235

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3116
3577
4537
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3116
3577
4537
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
3577
4537
4371
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
4537
4371

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
1181
117
-300
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
0
117
-300
Środki pieniężne na początek okresu
298
1479
1596
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1479
1596
1295

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Karsten Norbjerg Christensen

Od 24 maja 2016

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaSanita Footwear A/s -4100.00