Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych / "WEBER POLSKA"

"WEBER POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"WEBER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

8 marca 2004


Kapitał zakładowy

81 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000198312


REGON

810889104


NIP

9551198801

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

50 060


Kapitał własny

8321


Zysk brutto

49


Dług

11 236

Zysk operacyjny

991


Aktywa

29 731


Zysk Netto

227

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
26 966
24 298
29 731
Pasywa razem
26 966
24 298
29 731

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
45 615
54 457
50 060
Koszty działalności operacyjnej
46 214
53 298
49 535
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-600
1158
524
Pozostałe przychody operacyjne
1741
153
576
Pozostałe koszty operacyjne
173
174
109
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
967
1137
991
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
827
373
942
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
141
763
49
Podatek dochodowy
67
-59
-177
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
74
822
227

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
10 089
10 163
8094
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
10 089
10 163
8094
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
10 163
8094
8321
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
10 163
8094
8321

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
449
336
2106
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
449
-336
2106
Środki pieniężne na początek okresu
138
587
923
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
587
923
3029

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Ingrid Weber

Od 8 marca 2004

Członek Zarządu

Sebastian Weber

Od 8 lutego 2022

Członek Zarządu

Paweł Tomaszewski

Od 10 sierpnia 2017

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaIngrid Weber60256.08
OsobaSebastian Weber33243.92