Polskiedane.io / PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / Produkcja autobusów / "CMS AUTO"

"CMS AUTO"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"CMS AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 marca 2004


Kapitał zakładowy

12 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000199872


REGON

015692450


NIP

9521940130

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

46 313


Kapitał własny

33 406


Zysk brutto

4922


Dług

356

Zysk operacyjny

4599


Aktywa

46 008


Zysk Netto

4013

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
29 125
33 797
46 008
Pasywa razem
29 125
33 797
46 008

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
36 955
48 168
46 313
Koszty działalności operacyjnej
33 879
44 084
41 737
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
3076
4084
4576
Pozostałe przychody operacyjne
194
1458
23
Pozostałe koszty operacyjne
1
0
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3268
5542
4599
Przychody finansowe
340
301
549
Koszty finansowe
0
0
225
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3608
5843
4922
Podatek dochodowy
682
869
910
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2927
4974
4013

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
21 493
24 420
29 394
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
21 493
24 420
29 394
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
24 420
29 394
33 406
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
24 420
29 394
33 406

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
666
4253
3541
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
666
4253
3541
Środki pieniężne na początek okresu
8324
8990
13 243
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
8990
13 243
16 783

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Mariusz Piotr Cieśluk

Od 16 marca 2004

Członek Zarządu

Artur Cieśluk

Od 10 marca 2015

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaCms Auto Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -0100.00