Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego / "EPEE POLSKA"

"EPEE POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"EPEE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

22 kwietnia 2004


Kapitał zakładowy

71 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000204524


REGON

812676849


NIP

9552089043

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

49 142


Kapitał własny

16 275


Zysk brutto

1288


Dług

26 827

Zysk operacyjny

3578


Aktywa

50 177


Zysk Netto

1001

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
45 075
48 185
50 177
Pasywa razem
45 075
48 185
50 177

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
48 113
50 854
49 142
Koszty działalności operacyjnej
46 109
46 964
45 228
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2003
3890
3914
Pozostałe przychody operacyjne
1774
70
20
Pozostałe koszty operacyjne
663
379
355
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3114
3581
3578
Przychody finansowe
786
229
24
Koszty finansowe
629
1696
2315
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3271
2114
1288
Podatek dochodowy
169
455
310
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
120
-92
-23
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2983
1751
1001

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
26 532
29 514
15 274
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
26 532
29 514
15 274
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
29 514
15 274
16 275
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
29 514
15 274
16 275

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-2970
-1365
2653
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-2970
-1365
2653
Środki pieniężne na początek okresu
4837
1867
502
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1867
502
3155

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Krzysztof Stanisław Dziełak

Od 21 października 2013

Wiceprezes Zarządu

Sylwia Ewa Olbińska

Od 21 października 2013

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaKrzysztof Stanisław Dziełak53250.00
OsobaSylwia Ewa Olbińska511750.00