Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH / Produkcja wyrobów budowlanych z betonu / "PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA"

"PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

28 kwietnia 2004


Kapitał zakładowy

711 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000205457


REGON

770762392


NIP

8421332181

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

110 968


Kapitał własny

49 998


Zysk brutto

31 012


Dług

4908

Zysk operacyjny

31 267


Aktywa

73 369


Zysk Netto

25 027

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
55 245
69 285
73 369
Pasywa razem
55 245
69 285
72 369

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
76 156
99 830
110 968
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
49 921
60 608
66 084
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
26 235
39 221
44 884
Koszty sprzedaży
2599
4011
4094
Koszty ogólnego zarządu
8819
9835
11 162
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
14 817
25 375
29 627
Pozostałe przychody operacyjne
1087
2627
1854
Pozostałe koszty operacyjne
180
95
214
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
15 724
27 907
31 267
Przychody finansowe
56
192
86
Koszty finansowe
92
81
341
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
15 688
28 017
31 012
Podatek dochodowy
3053
5099
5985
Zysk (strata) netto (L-M-N)
12 634
22 918
25 027

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
0
0
0
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
0
0
0
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
37 536
47 822
49 998
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
37 536
47 822
49 998

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1982
10 970
-17 055
Środki pieniężne na początek okresu
16 889
14 907
25 877
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
14 907
25 877
8822

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Stanisław Józef Rzepiński

Od 28 kwietnia 2004

Prezes Zarządu

Henryk Bernard Teus

Od 28 kwietnia 2004

Członek Zarządu

Ryszard Tadeusz Łosiński

Od 28 kwietnia 2004

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych