Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / "APRO CONSTRUCTION"

"APRO CONSTRUCTION"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"APRO CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

3 czerwca 2004


Kapitał zakładowy

100 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000209344


REGON

911351295


NIP

8921411156

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

62 825


Kapitał własny

3768


Zysk brutto

106


Dług

0

Zysk operacyjny

244


Aktywa

13 092


Zysk Netto

46

Bilans (tys. zł):

2021
2022
Aktywa razem
10 442
13 092
Pasywa razem
10 442
13 092

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
39 393
62 825
Koszty działalności operacyjnej
38 705
62 652
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
688
173
Pozostałe przychody operacyjne
45
97
Pozostałe koszty operacyjne
46
26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
687
244
Przychody finansowe
38
59
Koszty finansowe
1
197
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
724
106
Podatek dochodowy
56
59
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
668
46

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Robert Stanisław Silkowski

Od 17 maja 2019

Prezes Zarządu

Krzysztof Balczerski

Od 17 maja 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaAmas Finanse Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna -9100.00