Polskiedane.io / WYNAJEM I DZIERŻAWA / Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli / "GENERALNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE"

"GENERALNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"GENERALNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE" SPÓŁKA AKCYJNA


Forma prawna

Spółka akcyjna


Data rejestracji

15 lipca 2004


Kapitał zakładowy

500 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000212892


REGON

191031720


NIP

5931040056

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

4997


Kapitał własny

49 388


Zysk brutto

34 912


Dług

0

Zysk operacyjny

2852


Aktywa

52 606


Zysk Netto

34 621

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
46 178
45 375
52 606
Pasywa razem
46 178
45 375
52 606

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
1320
1791
4997
Koszty działalności operacyjnej
379
246
4250
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
940
1544
747
Pozostałe przychody operacyjne
64
64
2271
Pozostałe koszty operacyjne
0
240
166
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1005
1368
2852
Przychody finansowe
26 259
30 118
32 080
Koszty finansowe
33
1243
20
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
27 230
30 243
34 912
Podatek dochodowy
90
132
291
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
27 140
30 111
34 621

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
33 776
39 767
44 877
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
33 776
39 767
44 877
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
39 767
44 877
49 388
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
19 767
14 767
49 388

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-4450
-909
-1450
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-4450
-909
-1450
Środki pieniężne na początek okresu
7929
3479
2571
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
3479
2571
1121

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Paweł Mirosław Gliniewicz

Od 15 lipca 2004

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych