Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych / "J.R.PURTEC"

"J.R.PURTEC"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"J.R.PURTEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

29 lipca 2004


Kapitał zakładowy

250 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000213800


REGON

211297910


NIP

5961634671

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

45 534


Kapitał własny

26 305


Zysk brutto

7148


Dług

442

Zysk operacyjny

7180


Aktywa

28 623


Zysk Netto

5931

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
18 715
23 252
28 623
Pasywa razem
18 715
23 252
28 623

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
29 601
29 805
45 534
Koszty działalności operacyjnej
25 349
26 317
39 082
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
4252
3488
6452
Pozostałe przychody operacyjne
1188
4039
3139
Pozostałe koszty operacyjne
2377
3159
2412
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3063
4368
7180
Przychody finansowe
350
2
10
Koszty finansowe
91
112
42
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3322
4259
7148
Podatek dochodowy
708
1031
1217
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2614
3229
5931

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
14 532
17 146
20 374
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
250
250
20 374
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
17 146
20 374
26 305
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
17 146
20 374
26 305

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
727
2160
1388
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
786
2094
1388
Środki pieniężne na początek okresu
1981
2708
4860
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
2708
4868
6248

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes

Volker Matthias Riekenberg

Od 19 lipca 2005

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaChristel Jutta Riekenberg-1925.00
FirmaJ.r. Riekenberg Gmbh -675.00