Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "TON-POL"

"TON-POL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TON-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 sierpnia 2004


Kapitał zakładowy

542 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000214171


REGON

670207765


NIP

7971574776

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

53 865


Kapitał własny

4980


Zysk brutto

3234


Dług

4123

Zysk operacyjny

3723


Aktywa

16 118


Zysk Netto

3240

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
11 665
12 473
16 118
Pasywa razem
11 665
12 473
16 118

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
38 538
46 766
53 865
Koszty działalności operacyjnej
38 327
46 873
51 909
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
211
-108
1956
Pozostałe przychody operacyjne
3742
1571
2586
Pozostałe koszty operacyjne
840
2959
819
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
3113
-1496
3723
Przychody finansowe
55
2200
18
Koszty finansowe
270
2488
507
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
2898
-1784
3234
Podatek dochodowy
385
95
-6
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2514
-1879
3240

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Antoni Tomasz Stankiewicz

Od 6 sierpnia 2004

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAntoni Tomasz Stankiewicz6610100.00