Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych / "INTER-FOLIA"

"INTER-FOLIA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"INTER-FOLIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

12 sierpnia 2004


Kapitał zakładowy

447 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000214661


REGON

470859008


NIP

7310017398

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

32 044


Kapitał własny

1842


Zysk brutto

-1139


Dług

7016

Zysk operacyjny

-684


Aktywa

19 151


Zysk Netto

-1196

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
14 992
14 501
19 151
Pasywa razem
14 992
14 501
19 151

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
13 225
11 905
32 044
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
10 433
10 244
28 301
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
2793
1661
3742
Koszty sprzedaży
1571
1456
4209
Koszty ogólnego zarządu
1285
1180
2223
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
-63
-975
-2689
Pozostałe przychody operacyjne
571
667
2121
Pozostałe koszty operacyjne
295
30
116
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
213
-338
-684
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
463
304
454
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
-250
-641
-1139
Podatek dochodowy
-77
-33
57
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
-173
-608
-1196

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
3819
3646
3037
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
3819
3646
3037
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
3646
3037
1842
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
3646
3037
1842

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
893
-589
-557
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
893
-593
-553
Środki pieniężne na początek okresu
273
1166
577
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
1166
577
20

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Mirosław Błażusiak

Od 10 maja 2022

Członek Zarządu

Benedikt Schäfer

Od 10 maja 2022

Członek Zarządu

Dimitri Konowalow

Od 10 maja 2022

Członek Zarządu

Jan Schäfer

Od 10 maja 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaSi Mass Production Gmbh -2100.00