Polskiedane.io / PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH / Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych / "PRETTL ADION POLSKA"

"PRETTL ADION POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PRETTL ADION POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 sierpnia 2004


Kapitał zakładowy

2,5 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000215299


REGON

634597777


NIP

7811751092

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

100 002


Kapitał własny

13 982


Zysk brutto

1380


Dług

6441

Zysk operacyjny

1754


Aktywa

47 572


Zysk Netto

1485

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
31 210
42 251
47 572
Pasywa razem
31 210
42 251
47 572

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
54 001
90 394
100 002
Koszty działalności operacyjnej
54 134
86 439
96 961
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-133
3956
3041
Pozostałe przychody operacyjne
1322
2501
1091
Pozostałe koszty operacyjne
484
2334
2378
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
705
4123
1754
Przychody finansowe
131
3
24
Koszty finansowe
218
493
398
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
618
3632
1380
Podatek dochodowy
0
-1346
-105
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
618
4978
1485

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
6901
7519
12 497
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
6901
7519
12 497
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
7519
12 497
13 982
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
7519
12 497
13 982

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-767
-1039
-376
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-954
-763
-397
Środki pieniężne na początek okresu
6327
5559
4520
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
5559
4520
4144

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marcin Stanisław Gorzelak

Od 25 kwietnia 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaPrettl Lighting & Interior Gmbh -13100.00