Polskiedane.io / PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH / Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków / "LUCKY UNION FOODS - EURO"

"LUCKY UNION FOODS - EURO"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"LUCKY UNION FOODS - EURO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 lutego 2005


Kapitał zakładowy

32 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000228744


REGON

320000044


NIP

8561738954

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

123 733


Kapitał własny

79 845


Zysk brutto

12 136


Dług

0

Zysk operacyjny

13 616


Aktywa

97 361


Zysk Netto

9745

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
91 000
96 563
97 361
Pasywa razem
91 000
96 563
97 361

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
109 641
127 886
123 733
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
78 151
100 443
100 693
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
31 490
27 443
23 040
Koszty sprzedaży
7183
8419
7882
Koszty ogólnego zarządu
1964
2489
1917
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
22 343
16 535
13 241
Pozostałe przychody operacyjne
617
1173
962
Pozostałe koszty operacyjne
590
393
587
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
22 370
17 315
13 616
Przychody finansowe
0
50
10
Koszty finansowe
1410
719
1490
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
20 960
16 646
12 136
Podatek dochodowy
4098
3138
2391
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
16 862
13 508
9745

Zestawienie zmian w kapitale:

2021
2022
2023
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
62 608
71 777
76 854
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
62 608
71 777
76 854
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
71 777
76 854
79 845
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
63 346
70 100
75 070

Rachunek przepływów:

2021
2022
2023
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
2156
-11 829
10 718
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
1662
-11 704
10 746
Środki pieniężne na początek okresu
13 312
15 468
3639
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
15 468
3639
14 357

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Agnieszka Różewska

Od 17 maja 2021

Prezes Zarządu

Piotr Starosta

Od 8 lutego 2024

Członek Zarządu

Sunisa Launkaew

Od 8 lutego 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaLucky Union Foods Company Limited -5100.00