Polskiedane.io / PRODUKCJA MEBLI / Produkcja pozostałych mebli / "FAMEG"

"FAMEG"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"FAMEG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

17 sierpnia 2005


Kapitał zakładowy

19 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000239335


REGON

100044916


NIP

7722249310

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

93 265


Kapitał własny

27 038


Zysk brutto

-794


Dług

7280

Zysk operacyjny

250


Aktywa

59 112


Zysk Netto

-1533

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
55 257
55 869
59 112
Pasywa razem
55 257
55 869
59 112

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
68 263
74 680
93 265
Koszty działalności operacyjnej
74 941
77 380
93 527
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-6677
-2700
-262
Pozostałe przychody operacyjne
4708
2869
1840
Pozostałe koszty operacyjne
285
983
1327
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-2255
-815
250
Przychody finansowe
74
3
0
Koszty finansowe
703
649
1045
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-2884
-1461
-794
Podatek dochodowy
-1041
-357
739
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
-1103
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-1843
0
-1533

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
31 517
29 674
28 571
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
31 517
29 674
28 571
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
29 674
28 571
27 038
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
0
28 571
27 038

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-1395
436
337
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-1370
436
337
Środki pieniężne na początek okresu
1643
260
696
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
248
696
1033

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Tadeusz Polanowski

Od 3 listopada 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaPolwos Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -10100.00