Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych / "S & P POLSKA"

"S & P POLSKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"S & P POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

2 września 2005


Kapitał zakładowy

1,8 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000240694


REGON

220097621


NIP

5792084474

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2021

Jednostki: tys. zł

Przychody

43 544


Kapitał własny

9144


Zysk brutto

2682


Dług

0

Zysk operacyjny

2840


Aktywa

21 748


Zysk Netto

1122

Bilans (tys. zł):

2020
2021
Aktywa razem
21 923
21 748
Pasywa razem
21 923
21 748

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
37 606
43 544
Koszty działalności operacyjnej
34 972
41 744
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2634
1800
Pozostałe przychody operacyjne
525
1177
Pozostałe koszty operacyjne
533
138
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
2626
2840
Przychody finansowe
2
3
Koszty finansowe
1395
160
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1233
2682
Podatek dochodowy
1255
1560
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-22
1122

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
8043
8022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
8043
8022
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
8022
9144
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
8022
9144

Rachunek przepływów:

2020
2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
-2217
3042
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
-2217
3042
Środki pieniężne na początek okresu
6384
4168
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
4168
7210

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Marek Antoni Makarewicz

Od 20 lutego 2012

Prezes Zarządu

Michael Burgdorff Andersen

Od 26 września 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaS&p Clever Reinforcement Company Ag -9100.00