Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / OK INVESTMENT

OK INVESTMENT

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

OK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

10 października 2005


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000242889


REGON

160041199


NIP

1990037042

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

36 059


Kapitał własny

44 563


Zysk brutto

11 018


Dług

1768

Zysk operacyjny

2612


Aktywa

60 965


Zysk Netto

10 200

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
47 859
52 829
60 965
Pasywa razem
47 859
52 829
60 965

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
99 492
59 690
36 059
Koszty działalności operacyjnej
87 626
55 221
32 343
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
11 866
4469
3716
Pozostałe przychody operacyjne
2318
2397
1004
Pozostałe koszty operacyjne
363
200
2108
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
13 821
6666
2612
Przychody finansowe
0
0
8457
Koszty finansowe
1875
-3231
51
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
11 946
5551
11 018
Podatek dochodowy
966
281
818
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
10 980
5270
10 200

Zestawienie zmian w kapitale:

2020
2021
2022
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
24 080
33 079
36 339
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
24 080
33 079
36 339
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
33 079
36 339
44 563
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
33 079
36 339
44 563

Rachunek przepływów:

2020
2021
2022
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
0
0
0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
0
0
0
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
4524
-837
-1395
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
4524
-837
-1395
Środki pieniężne na początek okresu
3670
8194
7357
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
8194
7357
5961

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Henryk Piotr Osadnik

Od 4 grudnia 2019

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaCurnera Holding Ag -5100.00